Medicinos centras "Salumeda"

Medicinos ir socialinės globos paslaugos

Socialinė globa asmens namuose

 

 

 UAB "Salumeda" teikia socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia namuose. Veikla vykdoma vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T2-256 patvirtintu Perkamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dienos socialinės globos asmenims su negalia ir sunkia negalia skyrimo, teikimo ir apmokėjimo už paslaugą tvarkos aprašu.

Dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose. Paslauga skiriama asmenims su sunkia negalia, kuriems nustatytas socialinės globos asmens namuose poreikis.

Dienos socialinės globos asmens namuose tikslas yra pagerinti asmenų su sunkia negalia gyvenimo kokybę. Siekiant užtikrinti šio tikslo įgyvendinimą teikiamos šios paslaugos:
ü informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas,
ü bendravimas,
ü laisvalaikio organizavimas,
ü maitinimo organizavimas (maisto iš prekybos centrų ar turgavietės nupirkimas, parnešimas, pagalba ruošiant maistą, karšto maisto į namus pristatymo organizavimas),
ü asmeninės higienos paslaugų organizavimas,
ü psichologinė – psichoterapinė pagalba,
ü pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba,
ü kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas,
ü darbinių įgūdžių ugdymas,
ü transporto organizavimas,
üsveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,
ü kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugos teikiamos Klaipėdos miesto savivaldybėje savo gyvenamą vietą deklaravusiems asmenims nuo 2 iki 8 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę. Dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose teikia socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros, sveikatos priežiūros personalas. 

Kreipiantis dėl dienos socialinės globos reikia pateikti:
ü asmens ar jo rūpintojo, globėjo užpildytą prašymą-paraišką (SP-8 forma) (gali būti pildoma vietoje);
ü užpildytas duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos) (gali būti pildomos vietoje);
ü asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
ü neįgaliojo pažymėjimą;
ü sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F 027/a);
ü darbingumo ar neįgalumo lygio pažymą, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą (SPS-1) ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą (SPP-2);
ü pažymas apie kitų šeimos narių pajamas;
ü dokumentus  dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui išduoti).

Mokėjimo už dienos globą dydis nustatomas individualiai atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas:
ü vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos globą dydis yra 20 procentų asmens pajamų;
ü asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija VRP trigubo dydžio (306 Eur), mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos globą dydis yra 20 procentų asmens pajamų;
ü asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija VRP trigubą dydį (306 Eur), mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos globą dydis yra 50 procentų asmens pajamų.


Platesnę nformaciją galite sužinoti paskambinę į UAB „Salumeda“ (tel. 8-46-247267, 8-609-86114).